Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Praktyki studenckie krajowe

 

Praktyki krajowe

 

REKRUTACJA NA PRAKTYKI KRAJOWE

 

Terminy składania dokumentów:


12.11.2014 - 15.01.2015 - na praktyki w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich

10.03.2015 - 15.05.2015 - na praktyki w okresie wakacji letnich


UWAGA! 20.05.2015 - 29.05.2015 - Dodatkowa rekrutacja na praktyki krajowe DOSTĘPNYCH JESZCZE 9 WOLNYCH MIEJSC


 

 

 

Studentki/studenci od II do V roku studiów ubiegający się o wyjazd na praktykę krajową, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

a)  Wniosek o wyjazd na praktykę krajową - Załącznik_3_Wniosek_krajowy.doc

 

b)  Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen za dotychczasowy okres studiów,

 

c)  „Porozumienie o prowadzeniu praktyk studenckich” podpisane przez instytucję przyjmującą. (Załącznik_1_Porozumienie_o_programie_praktyki.doc)

 

 

Studentki/ studenci I roku studiów ubiegający się o wyjazd na praktykę krajową, powinni złożyć dokumenty, wymienione w punktach a) i c) oraz kopię świadectwa maturalnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 

Minimalna średnia ocen, umożliwiająca ubieganie się o wyjazd na praktykę krajową wynosi 3,0

 

 

Wykaz_miejsc_PRAKTYKI KRAJOWE_2015.pdf 

 

STUDENT MOŻE ZNALEŹĆ MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI WE WŁASNYM ZAKRESIE.


W PRRZYPADKU WYBORU MIEJSCA Z "WYKAZU" POWYŻEJ NIE TRZEBA WYSYŁAĆ TAM "POROZUMIENIA O PROGRAMIE PRAKTYKI". NALEŻY ZŁOŻYĆ TEN DOKUMENT WYPEŁNIONY DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH, WRAZ Z POZOSTAŁYMI NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI.

 

 

UWAGA: W przypadku organizowania miejsca praktyki krajowej we własnym zakresie, gdy szpital wymaga, aby 'Porozumienie o programie praktyki' zostało najpierw podpisane przez UMB, bardzo proszę przynieść wypełniony formularz 'Porozumienia' do Działu Spraw Studenckich lub przesłać mailem na adres: praktyki@umb.edu.pl 

 

 

Dokumenty należy składać do Działu Spraw Studenckich (pokój nr 26 - parter Pałacu Branickich)

 

 

 ROZLICZANIE FINANSOWE WYJAZDÓW KRAJOWYCH

 

Zarządzenie nr 13/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zasad  i trybu udzielania zgody na wyjazdy krajowe studentów i doktorantów oraz dokumenty rozliczeniowe do pobrania na stronie:

 

http://www.umb.edu.pl/studenci/wyjazdy_studentow/wyjazdy_studentow 

 

Instrukcja finansowania praktyk krajowych WPR_2015.pdf 

 

wniosek_o_finansowanie_wyjazdu_krajowego.doc


 

GŁÓWNE ZASADY REKRUTACJI

 

• Praktyki w projekcie są praktykami fakultatywnymi z punktu widzenia programu kształcenia, obowiązującego na kierunku lekarskim i nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów.

 

Dokumenty na praktykę mogą składać studentki/ studenci od I do V roku studiów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studiujący w trybie stacjonarnym w języku polskim.

 

Praktyki odbędą się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych  trakcie ferii zimowych i wakacji letnich

 

Łączna liczba godzin praktyki musi wynosić minimalnie 120 godzin. Dokładna liczba godzin praktyki zostanie określona dla każdej studentki/ każdego studenta.

 

Ten sam student/ studentka będzie mógł wyjechać na praktykę tylko jeden raz. 

 

• Student/ studentka nie może odbywać praktyki w miejscu zamieszkania.

 

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, dojazdów w miejscu odbywania praktyki, zakwaterowania i utrzymania w miejscu odbywania praktyki.

 

Dofinansowanie praktyki krajowej wyniesie do 2250 złotych.

 

Dofinansowanie praktyki zagranicznej wyniesie do 7000  złotych.

 

• Praktyk krajowych nie można odbywać w Białymstoku.  

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja