Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Praktyki studenckie zagraniczne

Praktyki zagraniczne

 

 

 

UWAGA!  

Dodatkowa uzupełniająca rekrutacja na

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

Dostępnych 7 wolnych miejsc!

Składanie dokumentów: 

od 06.05.2015 do 15.05.2015

 

 


Terminy składania dokumentów:

12.11.2014 – 15.01.2015 - praktyki na okres ferii zimowych i wakacji letnich

UWAGA: Rekrutacja na praktyki zagraniczne została zamknięta

 

Studentki/ studenci od II do V roku studiów ubiegający się o wyjazd na praktykę zagraniczną, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

a) wniosek o wyjazd na praktykę zagraniczną - Załącznik_10_Wniosek_zagraniczny.doc

 

b) „Placement Agreement”, podpisany przez zagraniczną instytucję przyjmującą -  Załącznik_8_Placement_Agreement.doc

 

c)  zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanych z dotychczasowego okresu studiów,

 

d) zaświadczenia o znajomości języka obcego wymaganego przez instytucję przyjmującą (m.in. certyfikaty, dyplomy, oceny z lektoratu, zaświadczenie ze Studium Języków Obcych lub oświadczenie o znajomości języka obcego),

 

e) spis publikacji (ksero pierwszej strony publikacji),nagrody przyznane na kongresach i zjazdach naukowych, nagrody ministerialne lub rektorskie, dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, artystyczne (jeśli dotyczy)

 

f) opinie opiekunów kół naukowych, zaświadczenia o pracy na rzecz ruchu studenckiego, podpisane przez kierowników organizacji studenckich lub władze Uczelni, a w przypadku osiągnięć sportowych - opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (jeśli dotyczy)

 

 

Studentki/studenci I roku studiów ubiegający się o wyjazd na praktykę zagraniczną, powinni złożyć dokumenty, wymienione w punktach a, b, d, e i f oraz kopię świadectwa maturalnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Minimalna średnia ocen, umożliwiająca ubieganie się o wyjazd na praktykę zagraniczną wynosi 3,5.

 

W szczególnych przypadkach (np. bardzo dobra znajomość języka obcego, znaczące osiągnięcia studentki/ studenta na rzecz Uczelni) może być zakwalifikowany student nie spełniający kryterium średniej 3,5, jednakże w takim przypadku średnia ocen kandydata z dotychczasowego okresu studiów musi wynosić co najmniej 3,0.

 

Wykaz miejsc PRAKTYKI ZAGRANICZNE 2015.pdf

 

UWAGA: Przy wyborze miejsca odbywania praktyk z powyższej listy, kandydat do wyjazdu nie musi kontaktować się z instytucją zagraniczną. Wypełniony formularz 'Placement Agreement' należy złożyć wraz z innymi dokumentami do Działu Spraw Studenckich. 

Przy szpitalach z adnotacją 'oddział do uzgodnienia', należy wówczas wpisać preferowany oddział (oddziały) przy nazwie Instytucji przyjmującej. 

 

Dokumenty należy składać do Działu Spraw Studenckich (pokój nr 26 - parter Pałacu Branickich).

 

 

 

ROZLICZANIE FINANSOWE WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

 

 

Uchwała Senatu UMB nr 14/14 z dnia 04.03.2014 r. dot. określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest dostępna na stronie:

 

 

 

http://www.umb.edu.pl/studenci/wyjazdy_studentow/wyjazdy_studentow 

 

 

Na podstawie par. § 6 p.1 w/w uchwały Uczelnia przyzna studentkom/ studentom, zakwalifikowanym na praktykę zagraniczną miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania.  

 

 

GŁÓWNE ZASADY REKRUTACJI

 

• Praktyki w projekcie są praktykami fakultatywnymi z punktu widzenia programu kształcenia, obowiązującego na kierunku lekarskim i nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów.

 

Dokumenty na praktykę mogą składać studentki/ studenci od I do V roku studiów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studiujący w trybie stacjonarnym w języku polskim.

 

Praktyki odbędą się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

 

Łączna liczba godzin praktyki musi wynosić minimalnie 120 godzin Dokładna liczba godzin praktyki zostanie określona dla każdej studentki/ każdego studenta.

 

Ten sam student będzie mógł wyjechać na praktykę tylko jeden raz. 

 

• Student/ studentka nie może odbywać praktyki w miejscu zamieszkania.

 

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, dojazdów w miejscu odbywania praktyki, zakwaterowania i utrzymania w miejscu odbywania praktyki.

 

Dofinansowanie praktyki krajowej wyniesie do 2250 złotych.

 

Dofinansowanie praktyki zagranicznej wyniesie do 7000  złotych.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja