Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Zasady rekrutacji

 

 

GŁÓWNE ZASADY REKRUTACJI

 

• Praktyki w projekcie są praktykami fakultatywnymi z punktu widzenia programu kształcenia, obowiązującego na kierunku lekarskim i nie mogą zostać zaliczone jako integralna część toku studiów.

 

Praktyka powinna się mieścić w kluczowych obszarach Strategii Europa 2020: obszar nauk medycznych w zakresie medycyny i opieki nad osobami starszymi

 

Dokumenty na praktykę mogą składać studentki/ studenci od I do V roku studiów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, studiujący w trybie stacjonarnym w języku polskim.

 

Praktyki odbędą się w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Długość trwania praktyki wynosi co najmniej 3 tygodnie, a maksymalnie 28 dni.  

 

Łączna liczba godzin praktyki musi wynosić minimalnie 120 godzin. Dokładna liczba godzin praktyki zostanie określona dla każdej studentki/ każdego studenta.

 

Ten sam student/studentka będzie mógł wyjechać na praktykę tylko jeden raz. 

 

Student/studentka nie może odbywać praktyki w miejscu zamieszkania.

 

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów do miejsca odbywania praktyk i z powrotem, dojazdów w miejscu odbywania praktyki, zakwaterowania i utrzymania w miejscu odbywania praktyki.

 

Dofinansowanie praktyki krajowej wyniesie do 2250 złotych.

 

Dofinansowanie praktyki zagranicznej wyniesie do 7000  złotych. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja